Enota za zagotavljanje začasnih namestitev, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

ENOTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZAČASNIH NAMESTITEV, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Projekt delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Skoči do osrednje vsebine