PROJEKT OBNOVE DEMENCE IN PRITLIČJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

Projekt je uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov Proračuna RS skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. MDDSZ bo projekt financiralo iz proračunske postavke 7884 – Program mreže domov za starostnike.

DOKUMENTACIJA

Skoči do osrednje vsebine