Pomembno obvestilo

Urednik
Datum objave

Za novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi

LJUBLJANA, 17. november 2022 – Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Sindikat zdravstva in socialnega varstva, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas in Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS podpirajo uveljavitev novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj ta prinaša dodaten čas za sprejem nujnih sprememb in popravkov tako zakona kot tudi povezanih pravilnikov.

1. Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi ne ukinja dolgotrajne oskrbe

Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša izključno zamik izvajanja zakona na področju dolgotrajne oskrbe v instituciji in na področju oskrbovalcev družinskih članov, s čimer zagotavlja leto dni časa za sprejem nujno potrebnih popravkov in izboljšav.

Vse ostale pravice, kot so dolgotrajna oskrba na domu, storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, pravica do denarnega prejemka in pravica do storitev e-oskrbe, se bodo po določilih Zakona o dolgotrajni oskrbi začele izvajati šele s 1. julijem 2024. Novela na tem področju torej ne spreminja ničesar.

2. Stanovalci bodo v povprečju plačevali najmanj 30 odstotkov več

Stanovalke in stanovalci v domovih za starejše z uveljavitvijo Zakona o dolgotrajni oskrbi iz lastnega žepa v povprečju ne bodo plačevali manj kot doslej. Tovrstne obljube so glede na besedilo zakona in spremljajočih pravilnikov neutemeljene. Zakon ukinja dodatek za pomoč in postrežbo, s čimer bo dohodek stanovalcev nižji, njihova obveznost za plačilo namestitve in prehrane pa višja. Na podlagi podatkov Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ocenjujemo, da bo strošek za stanovalca višji za najmanj od 200 do 300 evrov mesečno. Prav tako pravilniki dejansko znižujejo obseg storitev, ki jih uporabniki potrebujejo, zato bodo morali številne nujne storitve dolgotrajne oskrbe plačevati dodatno. 

  • Uporabnikom z motnjami požiranja bo največ trikrat dnevno pripadala pravica do pomoči pri prehranjevanju in pitju, kar je odločno manj od dejanskih potreb večine uporabnikov, ki potrebujejo tovrstno pomoč.
  • Uporabnikom bo največ štirikrat na dan pripadala pravica do storitve menjave pripomočkov za inkontinenco. Danes imajo uporabniki pravico tudi do pet plenic, ki jim jih zaposleni tudi zamenjajo.

3. Veljavni zakon ne zagotavlja boljših in kakovostnejših storitev

Zakon o dolgotrajni oskrbi skupaj s pravilniki, ki so bili sprejeti kljub vztrajnim opozorilom stroke in zainteresirane javnosti, stanovalcem v domovih za starejše ne prinaša boljših in dostopnejših storitev. Celo nasprotno: če zakon in spremljajoči pravilniki ne bodo bistveno spremenjeni in popravljeni, bodo dejansko znižali kakovost življenja in oskrbe, ki jo domovi za starejše zagotavljajo svojim uporabnikom. Prav tako veljavni zakon ne zagotavlja varne in kakovostne zdravstvene nege in dolgotrajne oskrbe ter ne ohranja človeškega dostojanstva uporabnikov, saj prek Pravilnika o storitvah dolgotrajne oskrbe določa odločno premalo časa za izvedbo posameznih storitev, prav tako je predvidena prenizka pogostost izvajanja večine storitev.

  • Nepomičnim uporabnikom bo največ enkrat dnevno pripadala pravica do storitve umivanja delov telesa, čas izvedbe pa je omejen na zgolj 10 minut.
  • Uporabnikom, ki ne zmorejo samostojne hoje znotraj bivalnega prostora, bo največ dvakrat na dan pripadala pravica do spremstva uporabnikov v institucionalni oskrbi.

4. Številni ne bodo dosegli praga za dostop do storitev dolgotrajne oskrbe

Zakon o dolgotrajni oskrbi s pravilniki trenutnim in bodočim uporabnikom ne daje jasnih odgovorov, do katerih storitev bodo upravičeni in katere pogoje bodo morali zanje izpolniti.

Zaradi visokega vstopnega praga približno 40 odstotkov današnjih uporabnikov ne bo upravičenih do storitev dolgotrajne oskrbe.

5. Zaradi izključevanja strokovne in zainteresirane javnosti je zakon nesprejemljiv in nedopusten

Pripravljavec med pripravo izredno pomembnega zakona in pravilnikov, ki morajo vsem prebivalkam in prebivalcem omogočiti kakovostno in dostojno življenje v starosti, ni zagotavljal sodelovanja vseh deležnikov. Strokovna in zainteresirana javnost sta podali številne pripombe in predloge popravkov, ki pa v večini primerov niso bili upoštevani, zaradi česar je zakon skupaj s pravilniki, ki vsebujejo številne sporne določbe, velikanski korak nazaj v ravni storitev za starejše.

Zakon in spremljajoči pravilniki morajo natančno in nedvoumno določiti pravice uporabnikov, storitve, do katerih bodo ti upravičeni, cene storitev in način financiranja. To v sprejeti zakonodaji ni natančno opredeljeno.

Na podlagi izhodišč, ki so se izoblikovala skozi dosedanje razprave, in dodatnega časa, ki ga zagotavlja novela, je v sodelovanju z vsemi deležniki mogoče sprejeti nujne popravke in dopolnitve, ki bodo dejansko vsem državljankam in državljanom omogočili dostop do potrebnih storitev ne glede na njihovo premoženjsko stanje, kraj bivanja in druge osebne okoliščine.

 

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:

Denis Sahernik, sekretar

Za Amnesty International Slovenije:

Nataša Posel, predsednica

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:

Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva:

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Za Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije:

Samo Rumež, predsednik skupščine

 

Za Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije:

Mirjana Česen, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:

Vilko Kolbl, sekretar

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:

Monika Ažman, predsednica

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:

Nevenka Lekše, podpredsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Janez Sušnik, predsednik

Preberi več
Uspešni na javnem razpisu
md
eu tezno

Dom starejših občanov Tezno je z uspešno prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, pridobil sredstva za izgradnjo Enote za zagotavljanje začasnih namestitev, ki se bo realizirala znotraj obstoječega Doma kot samostojna enota.

Namen projekta je vzpostavitev nove enote za namen izvajanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let in je skladen s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike, s specifičnim ciljem: izboljšanja kakovosti skupnostnih storitve oskrbe.

Kazalnika učinka in rezultata sta : 1 nova enota v katero se bo investiralo za bivanje 12 oseb

Sredstva za projekt v višini 775.582,06 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si),

Dom starejših občanov Tezno

voscilo

Zadnja obvestila

18.7.2022 – SPET MASKE

Upoštevajoč aktualne epidemiološke razmere v državi, je Ministrstvo za zdravje z dopisom štev. 181-5/2002/124, pozvalo domove za ostarele k ukrepom za preprečevanje vdora in širjenja okužbe covid [...]

home

Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

udobje

Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

kvalitetna oskrba

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Naše dejavnosti

Kulturne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Športne aktivnosti

Hitri kontakt

CENTRALA
T: 02 / 460 26 00
F: 02 / 460 26 14
E: uprava@dso-tezno.si

Skoči do osrednje vsebine