I. OSNOVNI PODATKI O ORGANU

Naziv organa
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

Skrajšana oblika
DSO Tezno

Naslov
Panonska ul. 41
2000 Maribor

Telefon: 02/46-02-600

Elektronski naslov: uprava@dso-tezno.si

Odgovorna uradna oseba
mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

Datum prve objave kataloga
januar 2006

Datum zadnje spremembe
maj 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
http:/www.dso-tezno.si

Druge oblike kataloga
V pisni obliki, na sedežu DSO Tezno

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU

Podatki o organizaciji

DSO Tezno je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja dejavnost institucionalnega varstva starejših. Ustanovljen je bil s sklepom Vlade RS št. 571-30/2002-1 z dne 9. 7. 2002 (v nadaljevanju Sklep o ustanovitvi).

Kratek opis delovnega področja

DSO Tezno kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 69/07 in 17/08), Sklepom o ustanovitvi in Sklepom o spremembah sklepa o ustanovitvi Doma starejših občanov Tezno št. 01403-112/2009-4 z dne 25. 8. 2009 izvaja dejavnost, ki je z zakonom določena kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov. Zavod opravlja:

1. Osnovna dejavnost:

 • Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • Druge zdravstvene dejavnosti,
 • Dejavnost nastanitvenih ustanov z bolniško nego,
 • Dejavnost nastanitev ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb,
 • Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
 • Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
 • Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

2. Dodatna – gospodarska dejavnost:

 • Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
 • Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
 • Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT),
 • Restavracije in gostilne,
 • Slaščičarne in kavarne,
 • Priložnostna priprava in dostava jedi,
 • Druga oskrba z jedmi,
 • Strežba pijač,
 • Izdajanje imenikov in adresarjev,
 • Drugo založništvo,
 • Obratovanje spletnih portalov,
 • Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
 • Splošno čiščenje stavb,
 • Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
 • Organizacija razstav, sejmov, srečanj,
 • Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
 • Umetniško ustvarjanje,
 • Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
 • Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov,
 • Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
 • Frizerska dejavnost,
 • Kozmetična in pedikerska dejavnost,
 • Pogrebna dejavnost,
 • Dejavnost za nego telesa,
 • Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

Seznam notranjih organizacijskih enot

DSO Tezno je organiziran enovito. Zaradi uspešnega doseganja poslovnih interesov in ciljev DSO Tezno ter zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa, so znotraj DSO Tezno organizirane naslednje organizacijske enote oz. službe:

 • direktorica,
 • socialna služba,
 • služba zdravstvene nege in oskrbe,
 • računovodska in tehnična služba,
 • služba za prehrano,
 • pralnica.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Franja JAKOB, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 02/46-02-617
Telefax: 02 /46-02-614
E-mail: franja.jakob@dso-tezno.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov z delovnega področja domov za starejše

Dejavnost DSO Tezno se izvaja na podlagi

a) Institucionalno varstvo

 • Zakona o socialnem varstvu (ZSV)
 • Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (NPSV13-20)
 • Načrta za izvajanje NPSV
 • Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)
 • Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 • Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
 • Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev

 

b) Druga dejavnost javne službe

 • Zakona o socialnem varstvu
 • NPSV13-20

c) Zdravstvena nega in zdravstvena oskrba

 • Zakona o zdravstveni dejavnosti
 • Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Nacionalnega plana zdravstvenega varstva RS
 • Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

d) Javna dela

 • Zakona o urejanju trga dela
 • Pogodb o izvajanju javnega dela, sklenjenimi z Zavodom RS za zaposlovanje, občinami in drugimi subjekti

Uradni postopki, ki jih vodi DSO Tezno

 • odločanje o namestitvi v DSO Tezno
 • odločanje o premestitvi v okviru DSO Tezno ali v drug zavod
 • odločanje o odpustu iz DSO Tezno
 • odločanje v postopkih javnih naročil

Seznam zbirk podatkov, ki jih vodi DSO Tezno

 • Evidenca podatkov o stanovalcih
 • Evidenca podatkov o vstopu in izstopu stanovalcev
 • Evidenca podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev
 • Evidenca prispelih prošenj
 • Evidenca nepopolnih prošenj
 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Evidenca podatkov o zunanjih uporabnikih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o plači zaposlenih delavcev
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca podatkov o drugih zaposlenih
 • Evidenca podatkov o dobaviteljih
 • Evidenca podatkov o javnih naročilih

Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

III. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije o javnih naročilih

Interni akti (statut, hišni red, pravilniki, poslovniki, navodila in drugi podobni dokumenti)

Veljavni ceniki

Programi aktivnosti v DSO Tezno

Glasilo Storžek

IV. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV, PROGRAMOV IN STRATEGIJ

DSO Tezno trenutno nima v pripravi predpisov, programov in drugih podobnih dokumentov.

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev DSO Tezno, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o si tem lahko preberete na spletni strani  DSO Tezno, v rubriki “Pogosto zastavljena vprašanja” in na spletni strani Skupnosti socialnih zavodovo Slovenije.

VI. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (IJZ)

Način posredovanja v javnost in postopek za dostop do IJZ, s katerimi razpolaga DSO Tezno, je predpisan z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 – UPB2 s spremembami, ZDIJZ).

Prosti dostop

Večina informacij javnega značaja je dostopna kadarkoli na spletnih straneh DSO Tezno: http://www.dso-tezno.si/, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij, ali na sedežu in v prostorih DSO Tezno, kjer so informacije na voljo v posameznih brošurah, informativnih listinah in katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki.

Dostop na podlagi zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih DSO Tezno ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih DSO Tezno, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.
Na podlagi vaše zahteve je DSO Tezno dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje, če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu ZDIJZ so na primer:

 • tajni podatek,
 • poslovna skrivnost,
 • osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov,
 • podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka,
 • podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega ali kakega drugega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka,
 • podatek dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo DSO Tezno in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti DSO Tezno, in drugi.

V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči delni dostop, in sicer tako, da se tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izloči iz dokumenta.

Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

Postopek z vašo zahtevo in pravno varstvo sta odvisna od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Neformalna ustna zahteva

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo na podlagi neformalne ustne zahteve pri uradni osebi v poslovnem času Doma od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro preko telefona ali tako, da se osebno zglasijo na sedežu DSO Tezno.

Neformalna zahteva se ne šteje za vlogo v upravnem postopku, zato bo uradna oseba o vaši zahtevi odločila ustno. V primeru pozitivne rešitve vam bomo omogočili dostop oz. seznanitev z zahtevano informacijo. V primeru negativne odločitve DSO Tezno pa pritožba ni mogoča.

Formalna pisna zahteva

Formalno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate na naslednje načine:

 • s pisno zahtevo v fizični obliki (poslano po pošti ali oddano osebno v prostorih DSO Tezno)
 • s pisno zahtevo v elektronski obliki (na uradni elektronski naslov DSO Tezno, z varnim elektronskim podpisom ali z izrecno navedbo, naj se vaša zahteva obravnava kot formalna pisna zahteva, sicer bomo vašo zahtevo obravnavali kot neformalno ustno zahtevo, ki vam ne nudi možnosti pritožbe)
 • osebno na zapisnik v poslovnem času na sedežu DSO Tezno

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate natančno navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

DSO Tezno mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni od prejetja popolne vloge, v izjemnih primerih pa se ta rok lahko podaljša.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja formalno oz. pisno, uživate tudi pravno varstvo. V primeru negativne rešitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo DSO Tezno (zavrnilna odločba ali sklep o zavrženju zahteve). O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor pred Upravnim sodiščem.

Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. DSO Tezno pa lahko za posredovanje prepisa, fotokopije in elektronskega zapisa zahtevane informacije zaračuna materialne stroške, kot je določeno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 76/05 s spremembam) in Stroškovnikom o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja DSO Tezno.

Maribor, maj 2013
mag. Jasna Cajnko, prof. soc. ped.
direktorica

Skoči do osrednje vsebine