UPORABNIKOV DOMA STAREJŠIH OBČANOV TEZNO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

I.

Zaposleni v Domu starejših občanov Tezno so dolžni opravljati socialnovarstvene storitve na način, da je ob tem zagotovljeno vsestransko spoštovanje osebnosti stanovalca – uporabnika, njegovega osebnega dostojanstva in osebne integritete.

Če je ravnanje zaposlenega drugačno, lahko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik:

  • zahteva informacijo ali pojasnilo oz. razgovor s strokovno delavko ali strokovnim sodelavcem, ki mu je nudil storitev ali vodil obravnavo;
  • zahteva pogovor z odgovorno osebo – direktorico ali posameznim vodjem (zdravstveno negovalne službe, kuhinje, pralnice, socialne službe ali finančno računovodske službe) ter zahteva informacijo ali pojasnilo;
  • vpiše v Knjigo pripomb, pohval in pritožb svoje predloge, pohvale, pripombe in na ta način izrazi svoje zadovoljstvo in/ali nezadovoljstvo z opravljenimi storitvami. Knjiga pripomb, pohval in pritožb je na voljo v recepciji Doma;
  • odda v skrinjico za pritožbe in pohvale, ki se nahaja v pritličju v avli Doma, svoje pohvale, pripombe in pobude.

 

II.

Če uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik z uporabo zgoraj navedenih načinov ne reši svojih težav, ima na voljo naslednja

PRAVNA SREDSTVA:

1. Na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 3/2007 z dopolnitvami in spremembami, v nadaljevanju ZSV) ima uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik v primeru, če ni zadovoljen s posamezno storitvijo, pravico ugovora zoper ravnanje strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca na Svet Doma starejših občanov Tezno (v nadaljevanju Svet DSO Tezno). Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik mora podati ugovor pisno ali ustno v roku 8 dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja. V kolikor potrebuje uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik pomoč pri oblikovanju ugovora, mu bo le-ta na voljo v socialni službi.

Pisni ugovor se pošlje na naslov: DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO, Panonska ul. 41, 2000 Maribor, s pripisom »za Svet DSO Tezno«. Svet DSO Tezno mora o ugovoru odločiti v 15 dneh po prejemu ugovora in določiti, kaj je dolžan Dom ukreniti, ter o tem obvestiti uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika.

2. Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik lahko na podlagi 105. člena ZSV vloži zahtevo, družinski član uporabnika pa utemeljeno pobudo za izredni inšpekcijski nadzor. Zahteva oz. pobuda se vloži na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo – Socialna inšpekcija, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Zahteva ali pobuda se lahko vloži tudi pri Domu starejših občanov Tezno, ki jo je dolžan nemudoma posredovati pristojni Socialni inšpekciji.

3. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ima v primeru nezadovoljstva pri nudenju storitve možnost v skladu s 77. čl. ZSV podati pripombe, mnenje in predloge tudi: Socialni zbornici Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, da oceni morebitno kršitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.

4. Kadarkoli je o vlogi uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika odločeno z upravno odločbo, lahko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži pritožbo oz. ugovor v skladu s pravnim poukom, ki je v njej naveden. Enako lahko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ravna tudi takrat, ko pristojni organ o njegovi vlogi ni odločil v zakonitem roku (222. čl. Zakon o upravnem postopku, Ur. l. RS št. 24/2006 UPB2, z dopolnitvami in spremembami).

Druga možnost uporabnika ali zakonitega zastopnika v primeru, da pristojni organ o vlogi ne odloči pravočasno, pa je, da zahteva pojasnilo o razlogih za neizdajo odločbe (22. čl. Uredbe o upravnem poslovanju, Ur. l. RS št. 9/2018).

5. Dom zbira in hrani osebne podatke o uporabniku v zvezi z izvajanjem socialno varstvene storitve skladno s 110., 111., 112., 113. in 113.a členom Zakona o socialnem varstvu in zagotavlja varstvo osebnih podatkov po 109. členu Zakona o socialnem varstvu, v povezavi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V primeru, da uporabnik meni, da je Dom kršil varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

6. V kolikor uporabnik zazna neustrezno ravnanje, nepravilnosti ali kršitve na področju človekovih pravic lahko v svojem imenu ali v imenu prizadetega (s pooblastilom prizadetega) vloži pobudo Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije. Pobudo se posreduje na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska 56, 1109 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@varuh-rs.si.

7. Uporabnik lahko pri vodji zdravstvene nege izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca ali se nanjo obrne v primeru kakršnih koli drugih nesporazumov pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe. Nezadovoljstvo nad delom ali kakršnih drugih nesporazumov pri izvajanju zdravniške službe v domu lahko pacient ali njegov zakoniti zastopnik izrazi zdravniku osebno. Če sporazuma ne more doseči oz. s pojasnili ni zadovoljen, lahko prične postopek za varstvo pacientovih pravic, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah.

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic. V čakalnici, pred domsko ambulanto, so objavljeni podatki najbližjega zastopnika pacientovih pravic.

 

III.

Pritožbene poti stanovalcev Doma starejših občanov Tezno ali njihovih zakonitih zastopnikov pri uveljavljanju pravic socialno varstvene storitve je sprejela direktorica dne 22.11.2012. Dokument se objavi na oglasni deski zavoda in začne veljati 8. dan po objavi, uporablja pa se od 01.12.2012 dalje.

Z dnem uveljavitve tega dokumenta preneha veljati Pravilnik o pritožbah in pohvalah stanovalcev Doma starejših občanov Tezno, ki ga je sprejela direktorica Doma starejših občanov Tezno dne 14.6.2007.
mag. Jasna CAJNKO, prof. soc. ped.
direktorica

Skoči do osrednje vsebine