Dom starejših občanov Tezno je javni socialno varstveni zavod, organiziran za opravljanje institucionalnega varstva starejših. Dom posluje pod imenom »Dom starejših občanov Tezno« ali krajše »DSO Tezno« in ima sedež na naslovu Panonska ul. 41, Maribor.

Sklep o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Doma starejših občanov Tezno št. 571-30/2002-1 je Vlada RS sprejela. dne 9. 7. 2002, Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi Doma starejših občanov Tezno št. 01403-112/2009-4 pa dne 25. 8. 2009.

Dom je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 1/1476/00, dne 15. 11. 2002.

Statut DSO Tezno je Svet zavoda sprejel  23.02.2017. 

DEJAVNOST DOMA

Dom starejših občanov Tezno opravlja dejavnost institucionalnega varstva, ki obsega osnovno oskrbo, bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo in varstvo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva. Od 01.03.2017 izvajamo tudi storitev dnevnega varstva

V domsko oskrbo sprejemamo osebe stare nad 65 let, izjemoma tudi mlajše invalidne osebe, ki zaradi različnih zdravstvenih težav potrebujejo oskrbo in nego. Domsko varstvo je storitev, ki je odprta vsem starostnikom, ne oziraje na njihove prihodke.

KRATKA PREDSTAVITEV DOMA

Storitve oskrbe in nege se v Domu izvajajo vsakodnevno in skozi vse dno v letu. Prav tako zvajamo aktivnosti na področju funkcionalne in okupacijske delovne terapije in fizioterapije.

V Domu poleg naštetih vsakodnevnih aktivnosti za stanovalce organiziramo tudi družabne in kulturne dogodke in prireditve z zunanjimi izvajalci. Tako gostimo različne pevske skupine, dramske skupine, delavnice, obiske različnih gostov ter zlasti medgeneracijska srečanja z otroki Vrtca Tezno in bližnjih osnovnih šol. V Domu se stanovalci srečujejo enkrat tedensko na skupinah za samopomoč ter na druženju pevskega zbora. Pogosto se družimo s prostovoljci iz osnovnih in srednjih šol ter fakultet, kakor tudi s starejšimi prostovoljci. Za stanovalce organiziramo izlet, piknike, ogled predstav v kinematografu in gledališču.

Dom starejših občanov Tezno, ki je pričel s svojim delovanjem 16. 2. 2004, ima kapaciteto 222 postelj v 123 stanovanjskih enotah.

Domske bivalne enote označujejo dnevni prostori, namenjeni druženju, branju, igranju družabnih iger in gledanju televizije. V večjem delu Doma stanovalci živijo in se družijo v gospodinjskih skupinah. V gospodinjskih skupnostih stanovalci aktivno sodelujejo pri oblikovanje svojega vsakdana. Ker so skupine manjše, se med stanovalci spletejo pristnejši odnosi h katerim prispevajo prostočasne in terapevtskimi dejavnosti, ki so s strani zaposlenih ponujene  skozi ves dan. Življenju v skupinah s svojim vključevanjem pomembno sooblikujejo tudi sorodniki naših stanovalcev.

Stanovalci in njihovi obiskovalci so vabljeni v domsko kavarno s prelepim pogledom na domski park, ki nudi možnost prijetnega sprehoda in  počitka ob fontani ali gozdu, kjer smo namestili še vadbene postaje, prilagojene za starejše .

ORGANIZACIJA DELA

Za namen izvajanja dejavnosti je delo v domu organizirano enovito in poteka v skladu z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Opravljanje dejavnosti poteka 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Delovni procesi so v Domu organizirani tako, da se strokovne dejavnosti izvajajo pod strokovnim vodstvom in v sodelovanju z organi doma kot nedeljiv proces po načelu celovitosti in individualne obravnave stanovalcev oziroma uporabnikov.

Postopki izvajanja storitev doma so vodeni tako, da zagotavljajo uresničevanje splošnih in z zakonom določenih pravic stanovalcev oziroma uporabnikov ter spoštovanja pravic, načel in ukrepov za zaščito nedotakljivosti človekove osebnosti in dostojanstva.

Dom pri svojem delu sodeluje s sorodnimi in drugimi organizacijami ter združenji in izvaja ustrezne aktivnosti oziroma se vključuje v njih zaradi posploševanja razvoja in napredka vseh dejavnosti, ki so pomembne za opravljanje nalog doma.

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO

V Domu so za ohranjanje in vzdrževanje zdravstvenega stanja naših stanovalcev zaposlenih številni zdravstveni delavci: diplomirane medicinske sestre, diplomirana fizioterapevtka, diplomirana delovna terapevtka, zdravstveni tehniki, bolničarji negovalci, strežniki.

Za zdravstveno oskrbo naših stanovalcev skrbi v okviru javne zdravstvene službe zdravnica splošne medicine, DSO Tezno pa ima sklenjeno tudi pogodbe s specialistom psihiatrije, specialistko infektologije in specialistom fiziatrom.

FIZIOTERAPIJA

Fizioterapija se izvaja v prostorih kabineta v tretji etaži. Stanovalci so napoteni na fizioterapijo z napotnicami zdravnika. Skupinska  telovadba poteka v jedilnicah, etažah in dnevnih prostorih. Obiščejo jo stanovalci, ki sami pridejo tja ali pa so pripeljani. Popoldan se fizioterapija izvaja na oddelkih in v izolacijskih sobah. Veliko stanovalcev potrebuje dodatno vzdrževanje kondicije in redne vaje, zato potekajo vaje z njimi individualno in tudi v skupinah treh do štiri stanovalcev, da jih je tako moč bolje opazovati in popravljati pri gibanju.

Za strokovni suport in pregled ter spremljanje stanovalcev skrbi zunanja sodelavka specialistka fiziatrije Tadeja Hernja Rumpf, dr. med., ki prihaja v dom 1x na mesec. Po potrebi predpiše terapijo, ortopedske pripomočke, opornice, invalidske vozičke in izdela tudi specialistično mnenje. Diplomirana fizioterapevtka z njo sodeluje pri testiranju, ocenjevanju in aplikaciji medicinskih pripomočkov.

Fizioterapevstki kabinet v DSO Tezno nudi zelo pestro ponudbo pripomočkov kot so žoge, uteži, razni trakovi, palice, kolo MOTOmed itn, in je zelo dobro opremljen z aparati, od katerih imamo:

– dve Bioptron svetilki za svetlobno terapijo, in sicer večjo v fizioterapvetskem kabinetu, in manjšo za delo na oddelkih,
– Vita-Life sistem za magnetno terapijo,
– Biosinhron napravo za aktivno magnetoterapijo,
– aparat za ultrazvočno terapijo in elektroterapijo z vsemi električnimi tokovi,
– termopake in kriopake,
– TENS aparat za izvajanje elektroterapije pri  nepomičnih stanovalcih,
– kristalno terapijo, ki jo sestavljajo podloge, blazine in pasovi.

Izvajamo tudi skupinske in individualne vaje z glasbo na oddelku za stanovalce z demenco. Posebno pozornost namenjamo tudi izvajanju ciljnih vaj za ravnotežje in preprečevanje padcev ter vaj za krepitev medeničnega dna in preprečevanje inkontinence. V prostorih fizioterapvtskega kabineta in v naravi izvajamo tudi jogo.

Dipomirana fizioterapevtka pa skrbi za nabavo in brezhibnost vozičkov in drugih ortopedskih pripomočkov.

DELOVNA TERAPIJA

Z delovno terapijo želimo stanovalcem omogočiti bolj kakovostno življenje, čim daljšo samostojnost, jih spodbujati k aktivnemu življenju in jim nuditi primerno razvedrilo. V aktivnosti  delovne terapije se stanovalci vključujejo prostovoljno, v posameznih primerih delovno terapijo priporoča zdravnik.

Delovni terapevti za svoje orodje obravnave uporabljajo aktivnosti, saj se preko delovanja izboljšajo počutje, vsakodnevno delovanje in s tem samostojnost stanovalca.

Aktivnosti potekajo po dnevnih programih, ki so prilagojeni psihofizičnim sposobnostim stanovalcem in njihovim željam.

Osnovni cilji so aktiviranje, socializacija, razvedrilo in sprostitev. Stanovalci se lahko vključujejo v naslednje aktivnosti:

– skupina za ročno delo,
– glasbeno gibalna skupina,
– ustvarjalne delavnice,
– tombola,
– kuharska skupina,
– filmska ura,
– bralna ura,
– knjižnica,
– športna skupina,
– jutranja rekreacija,
– aktivnosti v naravi

Poleg vsakodnevih in tedenskih aktivnosti, ki so na voljo stanovalcem, izvajamo tudi funkcionalno delovno terapijo za stanovalce po preboleli možganski kapi, po poškodbah zgornjih ekstremitet in s tistimi stanovalci, ki so zaradi starosti in degenerativnih procesov oslabeli. Namen funkcionalne delovne terapije je, da z vajami izboljšamo, ohranjamo, vzdržujemo in ponovno vzpostavljamo funkcionalno gibljivost. Vsakodnevno se izvajajo treningi dnevnih aktivnosti – učenje in ohranjanje samostojnega oblačenja in osebne higiene, aplikacije ustreznih pripomočkov za hranjenje, učenje transferjev oz. presedanja iz postelje na voziček in obratno. Stanovalci so deležni tudi vaj za ohranjanje, izboljšanje in učenje spoznavnih sposobnosti (spomin, orientacija, koncentracija).

V Domu poleg naštetih vsakodnevnih aktivnosti za naše stanovalce organiziramo tudi družabne in kulturne dogodke in prireditve z zunanjimi izvajalci. Tako gostimo različne pevske skupine, dramske skupine, delavnice, obiske različnih gostov ter zlasti medgeneracijska srečanja z otroki Vrtca Tezno in bližnjih osnovnih šol. V Domu se stanovalci srečujejo enkrat tedensko na skupinah za samopomoč ter na druženju pevskega zbora. Pogosto se družimo s prostovoljci iz osnovnih in srednjih šol ter fakultet, kakor tudi s starejšimi prostovoljci. Za stanovalce organiziramo izlet, piknike, ogled predstav v kinematografu in gledališču.

Skoči do osrednje vsebine