Pogosto zastavljena vprašanja

Komu je namenjeno bivanje v vašem Domu?

Bivanje v Domu starejših občanov Tezno je namenjeno starejšim osebam nad 65 let, ki zaradi starostnih sprememb in zdravstvenega stanja potrebujejo pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih in opravilih pomoč in suport zdravstveno negovalnega osebja.

Kako dolgo je potrebno čakati na prosto mesto v vašem Domu?

Kako dolgo bodoči uporabnik čaka na prosto sobo oziroma posteljo v Domu starejših občanov Tezno je odvisno od psihofizičnega ter zdravstvenega stanja bodočega stanovalca ter od bivanjskega standarda, ki ga želi.

Povprečna čakalna doba je od nekaj mesecev naprej, za enoposteljno sobo je predvidena čakalna doba 2 leti ali več.

Kje in kako prijavimo potrebo po varstvu in oskrbi v vašem Domu?

Obrazec vloge za sprejem v institucionalno varstvo je enak za vse domove v Sloveniji. Lahko ga dobite v naši ustanovi ali ga snamete tudi na našem elektronskem naslovu pod »Postopek pred sprejemom v Dom«. Na osnovi vloge, ki jo boste posredovali na naš naslov, vas bomo razvrstili na seznam čakajočih ter vas obvestili o možnosti sprejema v Dom.

Kakšen bivanjski standard ponujate?

Dom Tezno ponuja bivanje v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah z lastno kopalnico oz. sanitarijami. Sobe so opremljene s centralnim hišnim ozvočenjem, imajo lasten telefonski priključek, priključek na internet in kabelsko televizijo.

Življenje v Domu je organizirano v gospodinjskih skupnostih, tako da se  20-24 stanovalcev preko dneva druži v dnevnem prostoru, kjer se v različnih aktivnostih zabavajo, posedajo pred kaminom, pa tudi urijo svoje psihične in fizične sposobnosti. V  jedilnici, ki je lastna vsaki gospodinjski skupnosti, se družijo pri vsakodnevnih obrokih.

Stanovalci in njihovi obiskovalci so vabljeni v domsko kavarno s prelepim pogledom na domski park, ki nudi možnost prijetnega sprehoda in  počitka ob fontani ali gozdu, kjer smo namestili posebne vadbene postaje, prilagojene za starejše . Vadbene postaje so namenjene vadbi ravnotežja, saj so padci pri starejših najpogostejši vzrok poškodb.

Kaj naj stanovalec ob sprejemu prinese v Dom?

Po prejemu obvestila o sprejemu v Dom vam bomo natančno pojasnili, kaj naj s seboj prinesete. Ker so sobe v našem Domu v celoti opremljene s pohištvom, boste s seboj prinesli svoje osebne stvari in pripomočke za osebno nego. V kolikor boste želeli, boste prinesli s seboj svoj udobni gugalnik, slike, rože… odvisno tudi od tega ali boste svojo sobo delili še z drugim stanovalcem, ali boste v njej bivali sami.

Kako je poskrbljeno za zdravstveno oskrbo stanovalcev?

Glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o zdravstveni dejavnosti je zdravstvena oskrba stanovalcev DSO Tezno v pristojnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru. V ambulanti Doma je zaposlena zdravnica Dolores ORNIK, dr.med., ki vodi ambulanto v Domu za potrebe naših stanovalcev 5x tedensko. S prihodom v Dom postane domski zdravnik tudi osebni zdravnik stanovalcev. Če potrebujejo stanovalci zdravniško pomoč izven ordinacijskega časa domskega zdravnika, zdravstveno negovalna služba obvesti  urgentno službo ZD dr.Adolfa Drolca.

Glede na potrebe stanovalcev je Dom dodatno sklenil podjemno pogodbo s tremi zdravniki specialisti in sicer: Jasno Kordić Lasič, dr. med., spec. psihiatrije, ki je prisotna v Domu dvakrat mesečno, dr. Tadejo Hernja Rumpf, dr. med., spec. fiziatrije, ki je prisotna v Domu enkrat mesečno, in dr. Boženo Kotnik Kevorkijan, dr. med.spec.infekt.

Kako je poskrbljeno za zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev?

Zdravstveno nego stanovalcev izvaja zdravstveno negovalna služba Doma, ki vključuje diplomirane medicinske sestre, diplomirano fizioterapevtko, diplomirano delovno terapevtko, zdravstvene tehnike, delovne inštruktorje, bolničarje, gospodinje in bolniške strežnice. Zdravstvena nega se izvaja v skladu z navodili zdravnika, glede na specifične potrebe vsakega stanovalca skozi ves teden, vse dni v letu.

Stanovalci, uporabniki institucionalnega varstva potrebujejo poleg osnovne zdravstvene nege in oskrbe še dodatno ponudbo, s katero skušamo zvišati kvaliteto bivanja našim uporabnikom.

V Domu stanovalci živijo in se družijo v gospodinjskih skupnostih, kjer aktivno sodelujejo pri oblikovanje svojega vsakdana. Ker so skupine manjše, se med stanovalci spletejo pristnejši odnosi h katerim prispevajo prostočasne aktivnosti in terapevtskimi dejavnosti : skupine za ročna dela, bralna ura, ustvarjalne delavnice, kuharska skupina, športna skupina. Stanovalci se družijo pri bralnih urah, jutranji rekreaciji, aktivnostih v naravi in v domski knjižnici..

Vsak mesec organiziramo tudi prireditve z zunanjimi gosti. Te prireditve in zabavna srečanja so namenjena vsem stanovalcem Doma, za udeležbo na njih stanovalci ne prispevajo dodatnih sredstev. Vsebina prireditev je povezana z letnimi časi in prazniki. V proslavitev osebnih jubilejev vsak mesec pripravljamo praznovanje rojstnih dni, ki jim prav poseben čar daje nastop otrok iz Vrtca Tezno. Skozi vse leto pa se srečujemo na organiziranih prireditvah, praviloma z živo glasbo: piknik, pustovanje, praznovanje novega leta, praznovanja ob obletnici delovanja Doma in drugih prilikah.

Ali ponujate v Domu še dodatne storitve ?

V Domu ponujamo dodatne storitve pedikure in frizerskih storitev in ponudbo iz domske kavarne, ki so za posebej plačljive in jih naroči stanovalec po lastni želji.

Pri kom lahko dobimo informacije o zdravstvenem stanju naših svojcev?

Informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev so izključno v pristojnosti zdravnikov, ki v Domu skrbijo za zdravstveno oskrbo stanovalcev: Dolores Ornik dr. med., Jasna Kordič Lasič, dr. med., spec. psihiatrije, in dr. Tadeja Hernja Rumpf, dr. med., spec. fiziatrije.

Posredovanje informacij o zdravstveni negi stanovalcev Doma so v pristojnosti vodje zdravstvene nege in oskrbe Liljana Wigele, dipl. med. sestre, in vodijih izmene zdravstvene nege Jane Magerl, dipl. med. sestre, Polone Sernc, dipl. med. sestre in Barbare Obreht, dipl.med.sestre.

Kako urejamo dodatek za pomoč in postrežbo?

Do dodatka za pomoč in postrežbo so upravičeni prejemniki starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine ali vseh življenjskih potreb.

Zahtevo za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo poda upravičenec (zavarovanec), pooblaščenec ali skrbnik pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Postopek se lahko začne tudi na predlog osebnega zdravnika, ki na podlagi prošnje upravičenca, zdravstvene dokumentacije, pregleda pacienta in mnenja specialista pripravi potrebno dokumentacijo. Priprava te dokumentacije se ureja proti plačilu.

Odločbo o upravičenosti in višini do dodatka za pomoč in postrežbo izda na podlagi prejete zdravstvene dokumentacije in osebnega pregleda upravičenca Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kako je poskrbljeno za prehrano stanovalcev?

V Domu starejših občanov Tezno pripravljamo vsak dan svežo, zdravo in starostnikom primerno prehrano in napitke. Jedilnike skupaj s skupino stanovalcev pripravljata vodja kuhinje in vodja zdravstveno negovalne službe, dipl. med. sestra. V Domu pripravljamo vse vrste diet, ki jih morajo stanovalci uživati glede na njihovo zdravstveno stanje oziroma specifične zdravstvene zahteve.

Kdaj lahko obiščemo našega svojca v Domu?

Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev. Čas obiskov je neomejen, običajno od 9.00 do 20.00 ure, razen v času dnevnih obrokov in med nego. V dvoposteljnih sobah je pri obiskih potrebno upoštevati potrebe in zdravstveno stanje sostanovalca.

Ali lahko stanovalci odhajajo iz Doma in kdaj?

Stanovalci lahko iz Doma odhajajo kadar koli želijo. Pričakujemo, da nas bodo o daljših odsotnostih obvestili sami ali njihovi svojci, saj je to povezano z določenimi obveznostmi Doma do stanovalcev in organizacijo oskrbe zanje. Zaradi zmanjšanja stroškov oskrbe v primeru odsotnosti prosimo stanovalce, da nam svojo odsotnost vnaprej najavijo.

Kako se ureja plačilo oz. doplačilo oskrbe v primeru da starostnik sam ne razpolaga z lastnimi sredstvi?

Glede na določila Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so polnoletni otroci po svojih zmožnostih dolžni preživljati svoje starše. Glede na navedeno so otroci za svoje ostarele starše dolžni plačati ali doplačati tudi oskrbo v institucionalnem varstvu. V kolikor polnoletni otroci sami ne razpolagajo z dovolj sredstvi za (do)plačilo oskrbe za starše, bodo lahko v postopku na pristojnem Centru za socialno delo, kjer imajo starši stalno bivališče, urejali oprostitev plačila oskrbe za starše.

Kako se oblikujejo cene vaših storitev?

Cene storitev institucionalnega varstva se določajo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Cene sprejme Svet zavoda, k cenam oskrbe poda ustanovitelj soglasje.

Kako se razlikujejo med seboj kategorije oskrbe stanovalcev in s tem cene storitev?

Pravilnik o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev opredeljuje za osebe starejše od 65 let naslednje   kategorije oskrbe, ki se izvajajo v institucionalnem varstvu:

–   oskrba I za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,

–   oskrba II za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,

–   oskrba III za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:

  1. a)za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
  2. b)za najtežje prizadete osebe,

–  oskrba IV za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor (oskrba dementnih oseb).

V DSO Tezno zagotavljamo oskrbo stanovalcem obolelim za napredovano demenco  po modelu osebnega spremljanja brez oviranja.

Ceno oskrbe opredeluje nivo oskrbe in nege stanovalca, kakor tudi bivanjski standard, ki ga stanovalec uporablja.

Ali se stroški oskrbe znižajo v primeru odsotnosti stanovalca?

V skladu s 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se cene oskrbe znižajo za strošek živil v primeru, ko je stanovalec napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, če je najavil svojo odsotnost najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Skoči do osrednje vsebine