Oskrbni stroški se plačujejo za pretekli mesec. Ceno posamezne kategorije oskrbe in socialnovarstvenih storitev (nadstandardne storitev) določa Svet Doma s soglasjem ustanovitelja, ceno drugih storitev pa Svet Doma brez soglasja ustanovitelja, kakor določata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

Cenik storitev je objavljen na oglasni deski in spletni strani Doma.

Oskrbni stroški se poravnavajo praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec, v primeru odhoda iz Doma pa zadnji dan bivanja v Domu. Če je plačilo oskrbnine realizirano po tem roku, Dom zaračunava zakonsko določene zamudne obresti.

Skoči do osrednje vsebine