Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

V sobah, sanitarijah in kopalnicah so nameščeni zvonci, s katerimi lahko stanovalci v primeru nujne pomoči pokličejo osebje zdravstvene nege.

Dom ne odgovarja za drobne osebne predmete (nakit, ure, denarnice, denar in podobno), ki jih imajo stanovalci pri sebi. Če stanovalci ali zaposleni pogrešajo kakšno stvar, morajo to takoj javiti diplomirani medicinski sestri, socialni delavki ali direktorici Doma, če teh ni pa osebju zdravstvene nege, in sicer brez obtoževanja, povzročanja nemira in nezaupanja. Odgovorni zaposleni v Domu bodo nato storili kar je v njihovi moči, da se stvari najdejo oz. da se dogodek ustrezno obravnava (npr. obvestilo o pogrešanem predmetu za vse službe Doma, zabeležba v raportno knjigo, zapisnik o pogrešanem/odtujenem predmetu, obvestilo policiji ipd.).

Za inventar v sobi in sobne ključe so osebno odgovorni stanovalci. Če se ugotovi, da je stanovalec namenoma ali po malomarnosti poškodoval inventar, ki je last Doma, ali če le-ta manjka, Dom zahteva povračilo za povzročeno škodo od stanovalca oziroma plačnika oskrbnih stroškov, ki se zaveže povrniti škodo za stanovalca.

Iz varnostnih razlogov se lahko za čas odsotnosti stanovalca, ki je na zdravljenju v bolnišnici ali drugače odsoten, ključi sobe oddajo v recepciji Doma ali v sestrskem prostoru na oddelku. V tem primeru Dom skrbi, da nepooblaščene osebe ne vstopajo v sobo, vendar ne odgovarja za odtujene ali poškodovane stvari če pride do vloma ali drugega kaznivega dejanja. Če pooblaščene osebe, npr. svojci, v tem času iz sobe odnesejo stanovalčeve stvari, morajo o tem obvestiti socialno delavko ali negovalno osebje, kar se tudi zabeleži.

V primeru izrednih razmer (vzdrževalna dela, adaptacije, epidemije) lahko Dom predlaga in začasno premesti stanovalce v drugo primerno in ustrezno bivalno okolje.

Ker Dom razpolaga z individualnimi telefonskimi številkami v vsaki sobi, lahko svojci pokličejo stanovalce po telefonu direktno v sobo, kjer bivajo.

Stanovalec si lahko opremo v sobi ob predhodnem soglasju s socialno delavko ali direktorico Doma po želji dopolni (slike, svetilke, radio, televizija, hladilnik itd.).

Kuhalnikov, likalnikov in električnih ali plinskih peči za ogrevanje zaradi varstva pred požarom v sobah ni dovoljeno imeti ali jih uporabljati v katerihkoli drugih prostorih Doma. Za kuhanje napitkov in pripravo enostavnejših priboljškov imajo stanovalci na voljo čajne kuhinje. Stanovalci morajo skrbeti za red, čistočo, varnost in zračenje v čajnih kuhinjah ter za racionalno uporabo in redno ugašanje štedilnikov in pečic. Osebje Doma izvaja redno čiščenje v skladu z načrtom čiščenja.

Sobe, sanitarije, balkone in skupne prostore pospravljajo, zračijo, čistijo in vzdržujejo zaposleni Doma v skladu z načrtom čiščenja. Stanovalci so zaposlenim dolžni omogočiti vstop, da se opravi čiščenje, zračenje, vzdrževanje, inventura in oskrba, zaposleni pa so dolžni opravljati delo v sobah tako, da je stanovalcem zagotovljena pravica do zasebnosti in dostojanstva. Ko imajo stanovalci omare in predale zaklenjene, jih zaposleni zaprosijo, da jih odklenejo, in v njihovi prisotnosti opravijo svoje delo – praviloma sta pri takšnem delu prisotna dva zaposlena.

Nevarnih in zdravju škodljivih snovi (npr. bencin, lahko vnetljiva sredstva, nevarne kemikalije, pokvarljiva hrana, alkohol, sveče) ni dovoljeno imeti v bivalnih in skupnih prostorih. Če je neka stvar nevarna ali hrana pokvarjena in če se stanovalec z odstranitvijo ne strinja, odloči o odstranitvi socialna delavka ali diplomirana medicinska sestra.

V Domu je organizirana recepcijska služba, ki dela dnevno od 6.30 ure  do 20.30 ure. Za potrebe stanovalcev recepcijska služba:

  • sprejema prijave okvar in jih evidentira v računalniško evidenco,
  • usmerja razna obvestila za stanovalce,
  • sprejema prijave raznih obiskov v sobah ali drugih prostorih,
  • skrbi za nemoten prihod stanovalcev in obiskovalcev,
  • vodi knjigo odsotnosti stanovalcev.

Navadne poštne pošiljke ter časopise za stanovalce prevzema od pošte pooblaščeni delavec Doma. Pošiljke in časopisi se posredujejo naslovljencem oz. njihovim skrbnikom, pooblaščencem oz. eventuelno svojcem, če je tako dogovorjeno s stanovalcem. Pri tem je stanovalcem zagotovljena tajnost, nedotakljivost in hitro posredovanje pošte in časopisov. Priporočene pošiljke in denar vroči naslovljencu proti podpisu v dostavno knjigo delavec pošte.

Kajenje je v prostorih Doma dovoljeno le v posebej določenem in označenem prostoru – kadilnici.

Prinašanje večjih količin alkohola in opojnih substanc, pijančevanje ali zloraba drugih opojnih substanc v Domu  ni dovoljeno.

Za gibanje po Domu in na vrtu lahko stanovalci uporabljajo ročne in električne invalidske vozičke, hitrost gibanja pa morajo omejiti tako, da koga ne poškodujejo in da ne povzročajo materialne škode (na inventarju, stenah…). V kolikor želi stanovalec kot nadomestilo za voziček uporabljati kakšno drugo napravo, jo lahko uporablja v Domu samo, če za to pridobi odobritev direktorice ali socialne delavke. Za gibanje v Domu in na vrtu ni dovoljeno uporabljati prevoznih sredstev in športnih rekvizitov, kot so navadna ali motorizirana kolesa, vozički ali skuterji za golf, rolerji, ipd.

O premestitvah znotraj Doma na željo stanovalcev odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev v skladu z domskimi Kriteriji za premestitev stanovalcev znotraj Doma.

Skoči do osrednje vsebine