Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma, mora svoj namen sporočiti socialni delavki, pri kateri poda pisno izjavo, in sicer vsaj 5 dni pred dnevom, ko želi zapustiti Dom. Stanovalec se lahko na lastno željo izseli pred odpovednim rokom proti plačilu za čas odpovednega roka.

Stanovalec je lahko iz Doma odpuščen, če huje krši hišni red oziroma ga ne upošteva (npr. z grobim ali žaljivim odnosom do ostalih, z nasilnim obnašanjem ali fizičnim obračunavanjem, pijančevanjem, razgrajanjem, namernim uničevanjem ali odtujevanjem Domske opreme, ogrožanjem varnosti…), če krši dogovor o izvajanju socialnovarstvene storitve ali če neredno plačuje socialnovarstvene storitve, na podlagi pisne odločbe direktorice, izdane po predlogu Komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalcev, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. O odpustu stanovalca Dom obvesti pristojni Center za socialno delo.

Dom pri ugotavljanju kršitev hišnega reda ali drugih kršitev v okviru svojih pooblastil in zmožnosti pridobi vse potrebne podatke in dokaze, da se po resnici ugotovijo vsa dejstva, ki so pomembna za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega dogajanja in domnevne kršitve, npr. dokumente, izjave prič ipd.

Za ta namen lahko Dom pooblasti tudi zunanjega izvajalca (npr. zdravnika ali detektiva), ki v primeru pijančevanja pregledata stanovalca oz. z njim opravita alkotest, razen če stanovalec to odkloni. Če se sum potrdi, mora stanovalec Domu povrniti vse stroške odrejenega preverjanja.

O kršitvah hišnega reda in zbranih podatkih se obvesti Komisijo za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev, ki izvede ustrezen postopek.

Kadar teža kršitve ne narekuje izključitve stanovalca iz Doma, lahko direktorica izreče stanovalcu disciplinski ukrep v obliki javnega opomina, ki se objavi na oglasni deski Doma.

Stanovalec ima pravico, da v 15 dneh po prejemu pisnega odpravka odločbe o odpustu iz Doma vloži pritožbo na ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Na dan izselitve iz Doma mora stanovalec:

  • izprazniti sobo do 11. ure ter izročiti ključe, daljinski upravljalec ipd.;
  • s hišnikom preveriti stanje inventarja v sobi, v kateri je prebival;
  • urediti finančne obveznosti do Doma.
Skoči do osrednje vsebine