Postopek v primeru smrti stanovalca

Ureditev umrlega in ureditev s tem povezane dokumentacije opravi Dom. Umrlega se odpelje v mrliško vežico Doma. Svojce umrlega o smrti obvesti socialna delavka, v primeru njene odsotnosti pa diplomirana ali srednja medicinska sestra.

Negovalno osebje stvari umrlega, ki je bival v dvo ali več posteljni sobi, zaklene v omaro, če je umrli bival v enoposteljni sobi, pa zaklene sobo. Če je stanovalec imel pri sebi nakit, gotovino, hranilno knjižico ipd., dva delavca te stvari popišeta in jih shranita v zaklenjen službeni prostor. Negovalno osebje takoj ko je mogoče popisane stvari izroči socialni delavki.

Stvari umrlega se izročijo kontaktni osebi, ki s podpisom potrdi prejem teh predmetov. Popisane stvari (nakit, gotovino, hranilno knjižico…) izroči socialna delavka, preostale stvari (oblačila, pohištvo …) pa odgovorno osebje na oddelkih.

Stvari, ki jih je stanovalec shranil v trezor Doma, lahko kontaktna oseba prevzame samo ob predložitvi potrdila (reverza), ki ga je Dom izdal ob predaji stvari v trezor.

Morebitna denarna sredstva se lahko uporabijo pri poplačilu oskrbnih stroškov za umrlega. Če kontaktna oseba v 14 dneh od dneva prejema obvestila (telefonskega ali pisnega) o smrti stanovalca ne prevzame popisanih in drugih stvari umrlega, se le-te zavržejo. Morebitni ostanek denarnih sredstev in druge vredne stvari pa se priglasijo na Okrajno sodišče zadnjega stalnega prebivališča umrlega.

Če umrli ni imel svojcev, se o smrti obvesti pristojni center za socialno delo, osebne stvari umrlega pa se po preteku 14 dni komisijsko odpišejo. Morebitna denarna sredstva, ki jih je imel umrli v času smrti pri sebi, se uporabijo pri poplačilu oskrbnih stroškov za umrlega, morebitni ostanek denarnih sredstev in druge vredne stvari se tudi v tem primeru priglasijo na Okrajno sodišče zadnjega stalnega prebivališča umrlega. S tem se seznani tudi krajevno pristojni center za socialno delo.

Za pogreb umrlega stanovalca, ki ni imel svojcev, v sodelovanju s centrom za socialno delo in občino poskrbi socialna delavka.

Skoči do osrednje vsebine