Pravice in obveznosti stanovalcev

Oseba, ki je sprejeta v Dom, pridobi s tem pravice in obveznosti stanovalca.

Stanovalci imajo vse pravice, ki jih zagotavljajo Ustava RS in zakoni, vključno s pravico do vsestranskega spoštovanja osebnosti, dostojanstva in osebne integritete.

Dom nudi vsem stanovalcem možnosti za različne družabne, kulturne, razvedrilne, zaposlitvene in druge dejavnosti.

Stanovalci Doma imajo pravico do prostega izhoda v skladu s hišnim redom, pravico do ustrezne namestitve in sobne opreme, pravico do osebne nege in čiščenja bivalnih prostorov, do zdrave prehrane, po odredbi zdravnika tudi dietne, do zdravstvenega varstva ter drugih dodatnih storitev.

Stanovalcem, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo sami skrbeti za svoje potrebe, nudi Dom potrebno pomoč in postrežbo, ki jo izvaja osebje zdravstvene nege.

Stanovalci in zaposleni Doma si med seboj ne smejo posojati denarja. Zaposlen Doma ne smejo prejemati daril, nagrad, gotovine ali vrednostnih papirjev od stanovalcev, svojcev in poslovnih partnerjev, razen daril manjše vrednosti oz. priložnostnih daril (npr. kava, čokolada).

Stanovalci imajo pravico predlagati izboljšave glede pogojev življenja in bivanja v Domu. To lahko storijo v imenu stanovalca tudi svojci, skrbniki in/ali zakoniti zastopniki. Pisne ali ustne predloge in pripombe sprejema direktorica.

Stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vseh informacij, pomembnih za izvajanje storitev, določenih z individualnim načrtom. V ta namen lahko zahteva pojasnila od pristojnih oseb Doma. Za dajanje informacij o vprašanjih socialne oskrbe je pristojna socialna delavka, za vprašanja glede zdravstvene nege pa diplomirana medicinska sestra.

Stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik, ki ni zadovoljen s pojasnili oseb iz prejšnjega odstavka, lahko zahteva pojasnila od direktorice.

Stanovalec ali njegov zastopnik lahko, če s storitvijo ni zadovoljen, v skladu s 94. členom Zakona o socialnem varstvu zoper delo strokovnega delavca vloži ugovor pri Svetu Doma. Ugovor se vloži v roku 8 dni po opravljeni storitvi, zoper katero ugovarja. Svet Doma pretehta ugovor in v 15 dneh poda odgovor ter določi ukrepe za rešitev.

Glede na 105. člen Zakona o socialnem varstvu lahko upravičenec do storitve (stanovalec), njegov zakoniti zastopnik ali sorodnik zahteva ali predlaga uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora.

Stanovalci Doma sprejmejo s prihodom v Dom naslednje obveznosti:

 • da upoštevajo navodila zdravnika in pristojne medicinske sestre glede zdravljenja in osebne nege;
 • da skrbijo za dobre medosebne odnose, razumevanje, spoštovanje in sodelovanje v Domu;
 • da spoštujejo zasebnost, osebno svobodo govora in vesti in druge pravice vseh stanovalcev, pa tudi zaposlenih;
 • da imajo primeren in spoštljiv odnos do sostanovalcev in zaposlenih Doma;
 • da se ravnajo po določilih hišnega reda, objavljenih urnikih in predpisanih organizacijskih postopkih v Domu;
 • da sodelujejo v okviru možnosti, pravic in obveznosti pri upravljanju Doma;
 • da varujejo premoženje Doma, ki ga uporabljajo;
 • da pravočasno poravnajo svoje obveznosti do Doma in izpolnjujejo druge obveznosti, h katerim so se zavezali s sklenitvijo dogovora o izvajanju socialnovarstvene storitve.

O kršitvah hišnega reda stanovalci, svojci in zaposleni obveščajo socialno delavko ali direktorico.

Če je stanovalec odsoten, se mu za ta čas zaračunavajo vsi stroški, razen stroškov živil. O svoji odsotnosti mora predhodno obvestiti diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko Doma. Stanovalcu se odštejejo stroški živil s prvim dnem odsotnosti, če je odsotnost napovedana vsaj 2 dni vnaprej, sicer pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Vse bivalne enote v Domu so oštevilčene in označene z imenom in priimkom stanovalca, ki biva v njej. Priporočljivo je, da stanovalci sobe in svoje omare zaradi varnosti zaklepajo, zato vsak stanovalec prejme svoj komplet ključev od sobe, garderobnih omar, nočne omarice in morebitnega drugega pohištva. Za ključe je stanovalec osebno odgovoren, rezervni ključi pa se hranijo v skladu z internim navodilom o shranjevanju ključev. Za morebitne odtujene predmete iz nezaklenjenih sob Dom ne more prevzeti odgovornosti, prav tako Dom ne odgovarja za odtujene ali poškodovane stvari v primeru vloma ali drugega kaznivega dejanja.

Stanovalci na oddelku za demenco sobnega ključa praviloma ne dobijo (lahko pa, če tako želijo), za varovanje njihovih osebnih predmetov pa skrbijo zaposleni Doma, ki so na tem oddelku stalno prisotni. Ker na oddelku bivajo stanovalci s podobno diagnozo, lahko pogosteje kot na drugih bivanjskih enotah Doma pride do izgub ali zamenjav osebnih predmetov (očal, zobnih protez, nakita in podobno). Zaradi navedenega za morebitne izgube ali poškodbe osebnih predmetov Dom ne more prevzemati odgovornosti.

Delavci Doma so dolžni pred vstopom v sobe stanovalcev potrkati ali pozvoniti.

Osebje zdravstvene nege je v nočnem času organizirano tako, da z vstopom v sobe stanovalcev preverja njihovo zdravstveno stanje in počutje. To storitev, ki je brezplačna, izvaja Dom pri vseh  stanovalcih. Stanovalci, razvrščeni v oskrbo I, ki te storitve ne želijo, podpišejo izjavo. S tem prevzemajo odgovornost, saj jim osebje Doma v tem primeru ne more nuditi morebitne pomoči, ki bi jo potrebovali (npr. nujna zdravniška pomoč, če sam ne uspe z alarmnim zvoncem priklicati osebja zdravstvene nege ali mu omogočiti vstopa v sobo).

Informacije o tem, kje prebiva posamezni stanovalec, so na voljo v recepciji, pri socialni delavki in pri diplomiranih medicinskih sestrah.

Stanovalci morajo vse napake ali okvare, ki jih ugotovijo na objektu, opremi in instalacijah, sporočiti v recepcijo ali osebju zdravstvene nege. Zaželene so tudi prijave napak in okvar s strani svojcev, zaposleni pa prijavljajo napake v skladu s svojimi delovnimi obveznostmi. O odkritih napakah se vodi računalniška evidenca, popravila izvajata vzdrževalca Doma. Če je popravilo nujno, osebje zdravstvene nege obvesti vzdrževalca o okvari tudi izven njegovega delovnega časa in odredi popravilo.

Za vzdrževanje reda in čistoče v objektih in okolici Doma so zadolžene ustrezne službe, dobrodošla pa je prostovoljna pomoč stanovalcev. Odpadke je treba odlagati v koše za smeti. Prepovedano pa je:

 • metati odpadke hrane ali druge predmete skozi okna oziroma preko balkona,
 • vlivati vodo preko balkonov,
 • krmiti ptice in druge živali na balkonih, terasah, vrtu in v okolici Doma,
 • prinašati v Dom živali brez vnaprejšnjega dogovora.

Nastavljanje hrane prostoživečim pticam in mucam je zaradi rednega čiščenja in preprečitve širjenja bolezni dovoljeno le v krmilnice in posode, ki jih zagotovi Dom. Zato za te živali skrbijo izključno zaposleni Doma in stanovalci v dogovoru z zaposlenimi.

Stanovalci so dolžni po svojih zmožnostih ob neurjih, dežju in sneženju zapirati okna in vrata v vseh dostopnih prostorih doma.

Prehodi na stopniščih, hodnikih, v skupnih prostorih in na funkcionalnem zemljišču morajo biti vedno prosti.

Dom zagotavlja varovanje ljudi (stanovalci, zaposleni…) in premoženja (objekt, okolica, službeni prostori, oprema) in nadzor vstopov in izstopov v objekt Doma z video nadzornim sistemom (kamere) v skladu z internim pravilnikom in predpisi o varovanju osebnih podatkov. Kamere niso nameščene v sobah stanovalcev, sanitarijah in dvigalih.

Skoči do osrednje vsebine